Fit Zone logo til fitness hjememside

Fit zones

MEDLEMS-BETINGELSER

Medlemskaber

é1. MEDLEMSKABET

Medlemskabet anses som en aftale mellem Fit Zone (herefter FZ) og medlemmet. Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke anvendes af andre end medlemmet. Legitimation kan påkræves ved tvivlstilfælde. Misbrug af medlemskabet kan medføre bortvisning samt kr. 500,- i kontrolgebyr. Ved misbrug, hvor misbruget har den følge, at en anden person opnår uberettiget adgang, hæfter medlemmet for denne persons kontrolgebyr på kr. 790,- såfremt denne ikke selv erkender, at ville betale det skyldige beløb ved at oplyse FZ sit fulde navn og adresse.

Ændres medlemmets personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e- mail eller telefonnummer skal dette hurtigst muligt ændres via FZ’s medlemsportal.

Medlemskabet giver adgang til at befærde sig efter de i medlemsskabsbeskrivelsen angivet tidsrum og områder.

For at kunne registrere dig / fremmøde i centeret skal du have tilføjet et medlemsbillede til din medlemsprofil. Manglende registrering i centeret kan udløse et gebyr.

Ved brug af prøvetræning skal ankomst registreres på tabletten ved indgangen. En prøvetræning er personlig. Det er ikke tilladt at oprette og bruge mere end én prøvetræning. Overtrædelse af dette kan medføre et kontrolgebyr på kr. 790,- pr. overtrædelse. 

Er medlemskabet tegnet under en særlig ordning, herunder men ikke begrænset til studie-rabat, kampagnepris eller lignende pristilbud, som afviger fra Fit Zones normalpriser, fraskriver medlemmet sig muligheden for på senere tidspunkt at kunne benytte øvrige tilbud og rabatter på kontingent og oprettelse af samme hos Fit Zone. Dette gælder i 180 dage efter ophørsdagen på det seneste medlemskab. 

2. ÆNDRINGER

FZ forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 6 uger efter, at de har været annonceret på FZ hjemmeside. Ydelser, som på FZ’s hjemmeside er angivet som fordele, kan ændres fra dag til dag og uden varsel.

3. VARIGHED

Betalingskort-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til afsnit 8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Varighed af medlemskabet afhænger af hvilken type medlemskab, der købes.

Betalingskort-medlemskabet er knyttet til dine kortoplysninger. Disse krypteres efter indtastning.

Betalingskort-medlemskabet bliver opkrævet hver d. 1. i måneden. Betalingskort-medlemskabet bliver opkrævet med et administrationsgebyr på kr. 9,- pr. opkrævning. –

4. ADGANG TIL CENTERET

Centret tilgås via ansigtsgenkendelse straks efter at medlemmet har uploadet et billede til FZ’s systemer, som efterlever de af FZ opsatte kriterier for medlemsbillede til ansigtsgenkendelse. Billedet uploades ved at følge linket, som er medsendt i velkomst-mailen.    

5. BETALING

Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, et oprettelsesgebyr og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til FZ’s til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet.

Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt.

6. FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et betalingskort-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har FZ ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder FZ sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort kan ydermere spærres, og medlemmet udelukkes fra alle former for træning hos FZ, indtil betaling af Fit Zone tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Fit Zones faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

7. PRISÆNDRINGER

Prisændringer annonceres på hjemmesiden samt udsendes på e-mail (til de medlemmer, som har oplyst denne) senest 6 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

8. OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges, hvorefter opsigelsen vil træde i kraft efter udløb af den på opsigelsens tidspunkt igangværende måned + én måned. Du kan opsige dit medlemskab via medlemsportalen. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

Er der valgt et medlemskab med bindingsperiode kan dette ikke opsiges før dets bindingsperiode er ophørt. En eventuel opsigelse under bindingsperioden vil derfor bevirke, at medlemskabet vil være endelig ophørt løbende måned + en måned fra bindingsperiodens udløbsdato.

9. UMYNDIGE MEDLEMMER

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge opretter en forældreerklæring via velkomstmailen.

Medlemskaber, som giver adgang til vægte, styrkemaskiner, kredsløbsmaskiner eller lign. kræver en min. alder på 14 år, medmindre andet er aftalt skriftligt med FZ.

Alle medlemmer er forpligtet til at medbringe gyldig billedlegitimation, idet kontrol forefindes.

9.2 FORÆLDREERKLÆRING

Med oprettelsen af en forældreerklæring giver værgen sin accept til oprettelse af et medlemskab til en nærmere anvist mindreårig/umyndig og accepterer i øvrigt følgende betingelser for medlemskabet:

  • samtykke til den mindreåriges/umyndiges egenhændige tegning af et medlemskab under de i medlemsbetingelserne nærmere opremsede vilkår og til hver en tid indeståelse for dennes eventuelle manglende betalinger.
  • bemyndigelse af den mindreårige til, at foretage ændringer i medlemskabet samt køb over medlemskortet uden at FZ er forpligtet til at indhente værgens accept på dette.
  • accept af, at den mindreårige ved eventuelle overtrædelser af FZ’s medlemsbetingelser eller Husets regler, kan få udstukket kontrolafgifter o.l. gebyrer og at værgen, ved den mindreåriges manglende betaling heraf, indestår for disse.
  • bekræftelse af, at værgen senest ved udgangen af den mindreåriges 18. leveår videregiver de nærmere betingelser for medlemskabet til denne og er ansvarlig for ethvert tab FZ måtte lide, som følge af en eventuel mangelfuld videregivelse.

10. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Vi anbefaler at alle førstegangstrænende konsulterer egen læge, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter og brug af udstyr i FZ. FZ tager ligeledes heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

11. VÆRDIGENSTANDE

FZ bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller skade af personlige ejendomme.

12. ORDENSREGLER

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af FZ’s personale, som skal overholdes. Alt udstyr skal sættes på korrekt plads efter endt brug og rengøres, hvis dette er nødvendigt. Vægte må ikke smides unødvendigt. Alle medlemmer skal altid være iklædt træningstøj og træningssko (ingen udendørs sko). I øvrigt er der krav om anstændig påklædning. Det er ikke tilladt at spise ved træningsredskaberne.

12.2 PRISER OG GEBYRER

Ved brud på ordensregler forbeholder FZ sig retten til at opkræve kontrolgebyrer jf. nærmere Husets regler.

13. DOPING

Findes der bevis på brug af doping, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i FZ’s træningscentre.

14. UDELUKKELSE AF MEDLEM

FZ kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke et evt. indmeldingsgebyr. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art. FZ forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

15. ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

FZ kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 6 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på FZ’s hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. FZ har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, udstyr og åbningstider.

16 OMFANG AF MEDLEMSBETINGELSER

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle i FZ, dvs. for holdtræning, privattimer og egenhændig træning afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer. For yderligere oplysninger om priser henvises til FZ hjemmeside www.fit-zone.dk

17 ÅBNINGSTIDER

Centeret holder åbent, så du kan træne i de tidsrum som dit medlemskab giver adgang til. Bemærk dog særlige åbningstider i ferie- og helligdagsperioder. Adgangsdøren deaktiveres 30 min. inden lukketid.

FZ forbeholder sig ret til at holde lukket, såfremt dette synes nødvendigt af hensyn til diverse ændringer, mærkedage o.l. Enkelte faciliteter/lokaler kan i øvrigt på givne tidspunkter/datoer være lukket grundet, f.eks. holdtræning o.l.

18 FERIE

Et medlemskab kan sættes i bero til kr. 100. Dette meddeles via mail eller i receptionen og skal godkendes af FZ. Såfremt der er oprettet et medlemskab med bindingsperiode kan dette ikke sættes i bero førend perioden med binding er udløbet. Beroperioden kan maksimalt vare 6 måneder.

19 FORTRYDELSESRET

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

20 KVITTERING

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

21 KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via betalingskort kan forekomme kræves det, at kortoplysninger er korrekt indtastet. Kontoen skal være aktiv og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Kontoen som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

22 OPDATERING AF KONTODATA OG ØVRIGE PERSONOPLYSNINGER

Gennem FZ’s online portal kan kort- og personoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at al kundedata er korrekte. Overholdes dette ikke kan FZ uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

23 HANDELSBETINGELSER

Ved indgåelse af medlemskab accepteres du vores handelsbetingelser samt godkender at vi opbevarer din personlige data i overensstemmelse med persondataloven.

24 BEHANDLING AF PERSONDATA

I FZ behandler vi dine data forsvarligt og sikrer altid, at disse ikke kommer i nogen tredjemænds besiddelse uden din tilladelse hertil eller uden at dette har været nødvendigt for at kunne levere den aftalte ydelse. Det bemærkes, at vi i begrænset omfang kan dele dine oplysninger med tredjemand, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere de i medlemskabet indeholdte ydelser.

25 BIOMETRISK SCAN

I Fit Zone bruger vi Justface Fitness og biometrisk scan, som adgangskontrol.
Ved indmeldelse i Fit Zone giver du samtykke til, at vi må bruge dit medlemsbillede til biometrisk scan.
Dit samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, skal du kontakte Fit Zone for at finde alternative måder at tjekke ind på.

Ved spørgsmål kan du finde yderligere informationer på www.justface-fitness.com eller kontakte Justface Fitness direkte på tlf.: 7674 1260 / support@justface.dk.