Fit zones

MEDLEMS-BETINGELSER

Medlemskaber

MEDLEMSKABET

Medlemskabet anses som en aftale mellem Fit Zone og medlemmet. Et medlemskab er personligt og kan derfor ikke anvendes af andre end medlemmet. Legitimation kan påkræves fremvist ved tvivlstilfælde. Misbrug af medlemskabet kan medføre bortvisning samt kr. 500,- i kontrolafgift. Ved misbrug, hvor misbruget har den følge, at en anden person opnår uberettiget adgang, hæfter medlemmet for denne persons kontrolafgift på kr. 500,- såfremt denne ikke selv erkender, at ville betale det skyldige beløb ved at oplyse Fit Zone fulde navn og adresse. 

Ændres medlemmets personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e- mail, telefonnummer, bankkonto skal dette øjeblikkeligt meddeles til Fit Zone på e-mail; kontakt@fit-zone.dk.

Medlemskabet giver adgang til at træne efter de i medlemsskabsbeskrivelsens angivne tidsrum og områder. Medlemskortet kan afhentes efter indmeldelse og betaling via nettet

2. ÆNDRINGER

Fit Zone forbeholder sig retten til at foretage ændringer i udbud/tilbud, åbningstider og i betingelserne. Ændringerne kan tidligst træde i kraft 6 uger efter, at de har været annonceret på Fit Zones’ hjemmeside.

3. VARIGHED

DIBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til § 8. Kontante medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Varighed af medlemskabet afhænger af hvilken type medlemskab, der købes. Der henvises til ”Priser” på Fit Zones hjemmeside.

DIBS medlemskab er knyttet til dine hhv. konto- og kortoplysninger. Disse krypteres efter indtastning.

DIBS medlemskabet bliver opkrævet hver d. 1. i måneden. DIBS medlemskabet bliver opkrævet med et administrationsgebyr på kr. 9,- pr. opkrævning. –

4. MEDLEMSKORT

I Fit Zone tildeles medlemmet et medlemskort. Mister eller beskadiger medlemmet dette kan et erstatningsmedlemskort købes i receptionen kr. 60,-.

5. BETALING

Ved oprettelse af et kontant medlemskab forudbetales der for den samlede aftaleperiode. Ved kontant indmeldelse og betaling af kontingent skal sygesikringsbevis og evt. visa-/dankort medbringes.

6. FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Fit Zone ret til at ophæve medlemskabet uden yderligere varsel. Desuden forbeholder Fit Zone sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets adgangskort kan ydermere spærres, og medlemmet udelukkes fra alle former for træning hos Fit Zone, indtil betaling af Fit Zone tilgodehavende er sket, hvorefter medlemmet igen er berettiget til at benytte Fit Zones faciliteter, indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

7. PRISÆNDRINGER

Prisændringer annonceres på hjemmesiden samt udsendes på e-mail (til de medlemmer, som har oplyst denne) senest 6 uger før prisændringerne træder i kraft. Medlemmet er selv ansvarlig for, at holde sig opdateret herom. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8.

8. OPSIGELSE AF MEDLEMSKABER

Medlemskaber kan til enhver tid opsiges, hvorefter opsigelsen vil træde i kraft efter udløb af den på opsigelsens tidspunkt igangværende måned + én måned. Opsigelse kan ske ved at skrive en opsigelse til kontakt@fit-zone.dk. Medlemskortet skal være afleveret inden udløbet af medlemskabet. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

Er der valgt et medlemskab med bindingsperiode kan dette ikke opsiges før dets bindingsperiode er ophørt. En eventuel opsigelse under bindingsperioden vil derfor bevirke, at medlemskabet vil være endelig ophørt løbende måned + en måned fra bindingsperiodens udløbsdato.

9. UMYNDIGE MEDLEMMER

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et forældremedlemskab. Medlemskortet kan kun afhentes ved personligt fremmøde med værgen. 

Medlemskaber, som giver adgang til vægte, styrkemaskiner, kredsløbsmaskiner eller lign. kræver en min. alder på 14 år, medmindre andet er aftalt skriftligt med Fit Zone.

9.2 FORÆLDREMEDLEMSKAB 

Med oprettelsen af et forældremedlemskab giver værgen sin accept til oprettelse af et medlemskab til en nærmere anvist mindreårig/umyndig og accepterer i øvrigt følgende betingelser for medlemskabet:

  • samtykke til den mindreåriges/umyndiges egenhændige tegning af et medlemskab under de i medlemsbetingelserne nærmere opremsede vilkår og til hver en tid indeståelse for dennes eventuelle manglende betalinger.
  • bemyndigelse af den mindreårige til, at foretage ændringer i medlemskabet samt køb over medlemskortet uden at Fit Zone er forpligtet til at indhente værgens accept på dette.
  • accept af, at den mindreårige ved eventuelle overtrædelser af Fit Zones medlemsbetingelser eller Husets regler, kan få udstukket kontrolafgifter o.l. gebyrer og at værgen, ved den mindreåriges manglende betaling heraf, indestår for disse.
  • bekræftelse af, at værgen senest ved udgangen af den mindreåriges 18. leveår videregiver de nærmere betingelser for medlemskabet til denne og er ansvarlig for ethvert tab Fit Zone måtte lide, som følge af en eventuel mangelfuld videregivelse.

10. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Vi anbefaler at alle førstegangstrænende konsulterer egen læge, inden træningen påbegyndes. Et medlem er selv ansvarligt for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter og brug af udstyr i Fit Zone. Fit Zone tager ligeledes heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsrets regler på området.

11. VÆRDIGENSTANDE

Fit Zone bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller skade af personlige ejendomme.

12. ORDENSREGLER

Det til enhver tid gældende ordensreglement, samt anvisninger givet af Fit Zones personale, som skal overholdes. Alt udstyr skal sættes på korrekt plads efter endt brug og rengøres, hvis dette er nødvendigt. Vægte må ikke smides unødvendigt. Påklædning, altid i træningstøj og træningssko (ingen udendørs sko). I øvrigt altid anstændig påklædning. Det er ikke tilladt at spise ved træningsredskaberne.

12.2 KONTROLAFGIFTER

Ved brud på ordensregler forbeholder Fit Zone sig retten til at opkræve kontrolafgifter jf. nærmere Husets regler.

13. DOPING

Findes der bevis på brug af doping, medfører dette en udelukkelse på mindst 2 år fra træning i Fit Zones træningscenter.

14. UDELUKKELSE AF MEDLEM

Fit Zone kan uden angivelse af grund afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger, dog ikke et evt. indmeldingsgebyr. I tilfælde af væsentlig misligholdelse af medlemsbetingelserne eller ordensreglementet, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der imidlertid ikke tilbagebetaling af nogen art. Fit Zone forbeholder sig ret til at opkræve resterende ydelser af en indgået minimumsperiode.

15. ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER

Fit Zone kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 6 uger. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene, annonceres dette på Fit Zones hjemmeside. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Fit Zone har ret til at foretage sædvanlige ændringer i ordensreglement, lokaler, udstyr og åbningstider.

16 OMFANG AF MEDLEMSBETINGELSER

Ovenstående – samt accept af at træning sker på eget ansvar – gælder for alle i Fit Zone, dvs. for holdtræning, privattimer og egenhændig træning afholdt for medlemmer og ikke-medlemmer. For yderligere oplysninger om priser henvises til Fit Zone hjemmeside www.fit-zone.dk

17 ÅBNINGSTIDER

Centeret holder åbent alle dage fra 6-22 for medlemmer. Bemærk dog særlige åbningstider i ferie- og helligdagsperioder.

Fit Zone forbeholder sig ret til at holde lukket, såfremt dette synes nødvendigt af hensyn til diverse ændringer, mærkedage o.l. Enkelte faciliteter/lokaler kan i øvrigt på givne tidspunkter/datoer være lukket grundet, f.eks. arrangementer, holdtræning o.l.

18 FERIE

Et medlemskab kan sættes i bero. Dette meddeles via mail eller i receptionen og skal godkendes af Fit Zone. Dog skal dette gøres inden d. 15 i den pågældende måned. Da betalingen ellers vil være gennemført. Såfremt der er oprettet et medlemskab med bindingsperiode kan dette ikke sættes i bero førend perioden med binding er udløbet.

19 FORTRYDELSESRET

Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

20 KVITTERING

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mailadresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

21 KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via DIBS kan forekomme kræves det, at kortoplysninger er korrekt indtastet. Kontoen skal være aktiv og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Kontoen som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via internettet.

22 OPDATERING AF KONTODATA OG ØVRIGT PERSONOPLYSNINGER

Gennem Fit Zones online portal kan konto- kort- og personoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at al kundedata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Fit Zone uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

23 HANDELSBETINGELSER

Ved indgåelse af medlemskab accepteres du vores handelsbetingelser samt godkender at vi opbevarer din personlige data i overensstemmelse med persondataloven.

24 BEHANDLING AF PERSONDATA

I Fit Zone behandler vi dine data forsvarligt og sikrer altid, at disse ikke kommer i nogen tredjemænds besiddelse uden din tilladelse hertil eller uden at dette har været nødvendigt for at kunne levere den aftalte ydelse. Det bemærkes, at vi i begrænset omfang kan dele dine oplysninger med tredjemand, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere de i medlemskabet indeholdte ydelser.

 

skriv

spørgsmål - nysgerrig

så skriv

10 + 5 =