Fit Zone logo til fitness hjememside

Fit zones

persondata-
politik

Medlemskaber

Fit Zone giver her oplysninger til dig som bruger af denne hjemmeside om arten og omfanget af indsamling af dine personoplysninger på vores hjemmeside; anvendelsen af disse personoplysninger i henhold til persondataloven; samt formålet hermed, således at du kan have tillid til hjemmesiden i forhold til dette emne.

Fit Zone tilbyder forskellige ydelser via vores hjemmeside. Brugen af en del af disse ydelser kræver, at der afgives personoplysninger. I det følgende vil vi oplyse om arten og omfanget af indsamlingen af personoplysninger samt om behandlingen af disse og formålet hermed.

Det er principielt muligt at anvende vores hjemmeside uden at indtaste nogen personoplysninger. Der kan i denne sammenhæng optræde andre regler for brugen af de enkelte tjenester på vores hjemmeside; dette forklares separat nedenfor. Det juridiske grundlag for beskyttelse af personoplysninger findes i persondataloven.

Personoplysninger individuelle oplysninger om en bestemmelig fysisk persons personlige eller materielle forhold (f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, osv.) i henhold til persondatalovens § 3, nr. 1. Vi behandler udelukkende dine personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven. Vi beder om dine personoplysninger og anvender dem kun uden dit forudgående udtrykkelige samtykke, hvis det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af en booking, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning jf. persondatalovens § 6 stk. 1, nr. 2. Hvis du ønsker ekstra ydelser, så som at modtage vores nyhedsbrev, indhenter vi dit samtykke på det rette tidspunkt.

Følgende regelsæt giver dig oplysninger om arten og omfanget af, samt formålet med indsamling, brug og behandling af personoplysninger i denne henseende.

Vi vil gerne påpege, at datatransmission via internettet har sikkerhedsmæssige huller, som ikke kan lukkes fuldstændigt. Det er derfor umuligt at opnå fuldstændig sikkerhed imod tredjemands adgang. De her angivne bestemmelser vedrører udelukkende vores hjemmeside “www.fit-zone.dk”. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde vores serviceydelser i aktiviteter og restauration.

1. Personoplysninger

I henhold til persondataloven § 3, nr. 1, forstås der ved personoplysninger enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Vi indsamler ikke automatisk alle mulige data via vores hjemmeside. Imidlertid lagres data til statistiske formål vedrørende adgangen til vores hjemmeside, så som den hjemmeside du besøger os fra, den hjemmeside du besøger efter os, samt din IP-adresse. Disse data giver også oplysninger om; det udstyr du anvender (computer, smart phone, tablet, osv.), den browser der anvendes (Internet Explorer, Safari, Firefox, osv.), tidspunktet for adgang til hjemmesiden, henvisningssiden samt de overførte datamængder. Det er imidlertid umuligt automatisk at skabe en reference til personen ud fra disse data, idet den konkrete IP-adresse ikke lagres separat, men anonymt. Disse anonyme data lagres adskilt fra de personoplysninger, du måtte give, og der kan ikke herfra udledes noget om en bestemt person.

Derfor forbliver den enkelte besøgende anonym.

Ovenstående oplysninger giver os mulighed for at vurdere, hvor attraktiv vores hjemmeside er, samt om nødvendigt forbedre dens udseende eller indhold og udforme hjemmesiden, så den bliver endnu mere interessant for dig.

Hvornår lagrer vi personoplysninger?

Personoplysninger lagres kun, når du har givet samtykke til det, f.eks. til indgåelse af et kontraktforhold eller for at udforme indholdet dertil eller ændre dette indhold; bestille vores nyhedsbrev; besvare dine forespørgsler eller give adgang til visse oplysninger, der kræves (lagerdata) f.eks. for at kunne bestille en aktivitet eller deltagelse i et spørgeskema eller en konkurrence. Vi behandler disse personoplysninger sammen med at vi håndterer den dertil svarende bestilling. Vi giver dig også oplysning om tilsvarende tilbud, og vi kan i så fald videresende de oplysninger, der er nødvendige til formålet, til dem, der yder den pågældende service. Disse serviceudbydere er typisk et kreditinstitut (dvs. en bank), som får til opgave at foretage en betaling. Vores partnere forpligter sig i dette tilfælde til også at behandle dine personoplysninger fortroligt i henhold til lovgivningens bestemmelser.

Vi afslører ikke dine personoplysninger over for tredjemand uden for Fit Zone og markedsfører ikke dine personoplysninger på nogen anden måde. Efter dit forudgående samtykke videresender vi dine oplysninger til Fit Zone til brug for bearbejdning og analyse af data, samt analyse af markedet.

Du kan modsætte dig at dine personoplysninger videregives, når videregivelse heraf er uden relevans for ordren. 

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

De personoplysninger, du giver, vil kun blive brugt, indsamlet og bearbejdet til de nævnte formål. De kan også indsamles, bearbejdes og bruges, hvis dette er påkrævet til følgende formål:

  • strafforfølgelse, undgåelse af fare eller opfyldelse af lovmæssige forpligtelser
  • etablering eller beskyttelse af lovmæssige krav eller forsvar ved sagsanlæg
  • forebyggelse af misbrug eller andre ulovlige aktiviteter, så som bevidst indtrængen (dvs. hacking) i vores databeskyttelsessystem

Oplysninger om børn
Vi vil ikke bevidst indsamle personoplysninger om børn uden at give dig udtrykkelig besked om, at sådanne oplysninger kun bør overføres med samtykke fra forældrene, såfremt gældende lovregler angiver dette. Vi vil kun anvende eller videresende personoplysninger om børn, såfremt dette er tilladt efter lovgivningen, og kun for at få det af lovgivningen påkrævede samtykke fra forældrene eller for at beskytte børnene. De nationalt gyldige lovbestemmelser skal være gældende i forhold til udtrykkene “barn” og “børn”.

Hvis et barn kontakter os online, f.eks. for at deltage i en konkurrence, eller hvis barnet har spørgsmål, det ønsker at stille os, gemmer vi barnets e-mail adresse samt e-mail adressen på forældre eller værge. Vi bruger kun forældres eller værges e-mail adresse til at fortælle dem, at deres barn har kontaktet os. Desuden oplyser vi forældre eller værge om arten og brugen af de indsamlede oplysninger, i det omfang dette skal gøres i henhold til lovgivningen. Vi fortæller også forældre eller værge, hvordan de kan undersøge deres barns personoplysninger, anmode om at få dem slettet, samt hvordan de kan forhindre yderligere indsamling og brug af deres barns personoplysninger. Forældre eller værger til børn, hvis personoplysninger vi har indsamlet, har ret til at undersøge disse oplysninger, at forhindre at de indsamles eller anvendes, samt at sørge for at de slettes. Vi beder dig kontakte os vedrørende dette.

Børn har lov til at deltage i de konkurrencer, vi måtte tilbyde. Såfremt et barn vinder, sender vi besked til forældres eller værges e-mail adresse (den, der har givet os barnets navn til deltagelse i konkurrencen). Vi beder ikke barnet om at give nogen personoplysninger, bortset fra e-mail adressen, uden at få tilladelse af forældre eller værge. Alle oplysninger om børnene og forældrene, der indsamles ved en konkurrence, gemmes indtil konkurrencen er afsluttet og gevinsterne er leveret; derefter slettes oplysningerne.

2. Cookies

Vi bruger cookies til at drive vores hjemmeside.

3. Sikkerhed

Vi anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger, som vi administrerer, mod manipulation, tab og ødelæggelse, samt mod tredjemands adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i takt med den teknologiske udvikling på internettet. F.eks. overføres følsomme oplysninger til os, når du afgiver en købsordre.

Alle de oplysninger, vi modtager fra dig, beskyttes af en sikker server. Sikkerhedssoftwaren i SSL (secure socket layers)-serveren krypterer alle de oplysninger, du indtaster, før de sendes til os. Oplysningerne afkodes ikke, før de når vores server.

4. Tredjepart

I visse tilfælde kan vi dele data med virksomheder som vi samarbejder med, også kaldet tredjepart, for at kunne behandle din bestilling.

Udbydere af navigation / kort software som Google Maps kan gemme og behandle (positions) data. Det er også muligt at data bruges direkte af Google eller Apple. Dette ligger uden for vores kontrol, se disse virksomheders privatlivspolitik.

Hvis du opretter en kundekonto hos os, videregiver vi kun data forbundet til dit brugernavn til tredjepart hvis det er nødvendigt for at kunne udføre aftalen med os eller hvis vi er underlagt at gøre dette af lovmæssige hensyn. Det kan for eksempel være hvis der er tale om bedrageri eller misbrug af vores site. Her vil persondata blive videregivet til relevante myndigheder.

Vi vil være sikre på at du kan bruge vores website på bedst mulige måde og så personligt som muligt. Derfor kan vi benytte statistiktjenester som for eksempel Google Analytics, for at se hvordan du benytter vores site. Vi har selvfølgelig sikkerhedsaftaler med disse virksomheder, så IP adresser anonymiseres. Vil du gerne vide hvilke tjenester vi bruger?